Management Profile

img_1378

Sathya Shankar

Managing Director

Directors

ø;

Srinand Kaushik

ø;

Bhavna Shankar

ø;

Shivakumar

Our Solutions